Lợi nhuận thuần là gì? Lợi nhuận thuần là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá định nghĩa cụ thể của lợi nhuận thuần và tại sao nó quan trọng đối với mọi doanh nghiệp.

lợi nhuận thuần là gì (2)

1. Tìm hiểu lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần, hay còn gọi là Net profit, đại diện cho phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ doanh thu từ hoạt động kinh doanh và doanh thu tài chính đi giá vốn hàng bán cùng các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Đây là một chỉ số tài chính quan trọng vì nó phản ánh kết quả của hai hoạt động chủ yếu trong doanh nghiệp, bao gồm sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, cùng với các hoạt động đầu tư tài chính. Lợi nhuận thuần đóng góp quan trọng để tính toán lợi nhuận ròng, tức là lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp thu được.

Ngoài tên gọi “lợi nhuận thuần”, nó còn được biết đến với các thuật ngữ khác như “lãi thuần” và “lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

2. Vai trò của lợi nhuận thuần

Vai trò của lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, xác định xem có đạt lợi nhuận hay mắc lỗ. Đây là một chỉ số quan trọng giúp chủ doanh nghiệp nhận biết và khắc phục các vấn đề, đồng thời cung cấp căn cứ cho chiến lược kinh doanh dài hạn.

Chỉ số này cũng hỗ trợ cổ đông và nhà đầu tư đánh giá hoạt động của doanh nghiệp một cách khách quan để có các quyết định phù hợp. Khi lợi nhuận thuần của công ty cổ phần không đạt yêu cầu, giá trị cổ phiếu có thể giảm và gây ảnh hưởng đến các cổ đông. Đối với nhà đầu tư, thông qua chỉ số này, họ có thể dự đoán giá trị và khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó quyết định đầu tư vào cổ phiếu hoặc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp tương lai.

3. Công thức tính lợi nhuận thuần

Để tính toán lợi nhuận thuần của doanh nghiệp, chúng ta sử dụng công thức sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + (Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Hoặc: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Tổng giá thành sản phẩm tiêu thụ trong kỳ.

Công thức này giúp chúng ta tính toán số lợi nhuận thuần mà doanh nghiệp đã kiếm được sau khi đã đầu tư các chi phí cần thiết vào hoạt động sản xuất, từ việc tạo ra sản phẩm và các chi phí khác trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Loading...

Trong đó:

Xem thêm: Thể thao 17/1: Barca sẵn sàng bán Pedri cho Arsenal

Xem thêm: Thống kê XS Khánh Hòa thứ 4 ngày 29-7-2020

  • Doanh thu thuần: Đại diện cho tổng doanh thu thu được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, sau khi trừ đi các khoản giảm trừ như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và chiết khấu thương mại.
  • Giá vốn hàng bán: Bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung.
  • Doanh thu hoạt động tài chính: Đại diện cho doanh thu từ các hoạt động tài chính như lãi cho vay vốn, lãi cho thuê tài chính, thu nhập từ tiền bản quyền và cổ tức.
  • Chi phí tài chính: Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến hoạt động tài chính.

Như vậy, lợi nhuận thuần đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất kinh doanh và khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững. Hiểu rõ về khái niệm này sẽ giúp bạn quản lý tài chính và đưa ra quyết định thông minh trong kinh doanh.

Loading...